Op deze pagina staan alle recente documenten.

Algemeen

Bevordering

Schoolboeken

Instroom/opstroom/afstroom

CVO Groep

TTO/IB

Veiligheid

Voor ons is veiligheid, betrokkenheid en geborgenheid de norm. De school wil leerlingen een veilige leer- en leefomgeving bieden, waarin we respectvol met elkaar omgaan. Veiligheid kent veel aspecten. Preventie speelt daarbij een belangrijke rol. Er is een protocol voor melding van agressie en geweld en er is ook aandacht voor het voorkomen van pesten.
Daarnaast is er een Gedragscode CVO Groep waarin wij als scholengroep aangeven welk gedrag wel en niet past binnen een veilige (digitale) leer- en werkomgeving en hoe te handelen wanneer ongepast gedrag gesignaleerd wordt.

Convenant Veiligheid in en om de school
Samen met andere scholen voor voortgezet onderwijs, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de politie regio Utrecht hebben we afgesproken hoe we omgaan met strafbare feiten, wie daarin welke taak op zich neemt en wat we gezamenlijk kunnen doen om de veiligheid in en om de schoolgebouwen te verbeteren. Strafbare handelingen in het schoolgebouw en op het schoolterrein, gericht tegen leerlingen, het schoolpersoneel, bezoekers en eigendommen leiden in alle gevallen tot melding bij de politie en eventueel tot aangifte.