Een school, die ben je met elkaar: docenten, ondersteunend personeel, leerlingen én ouders. Er zijn verschillende vormen van overleg waar iedereen de mogelijkheid heeft om in gesprek te zijn met en over de school.

Ouderadviesgroep

De Ouderadviesgroep (OAG) is een groep van ca. 80 ouders die drie keer per jaar met de schoolleiding in gesprek is over schoolbrede aangelegenheden. Deze groep ouders – met kinderen in alle jaarlagen en op alle afdelingen van het Revius – vormt een klankbord- en adviesgroep voor de schoolleiding.

Aanmelden voor deelname aan de OAG kan in september van ieder jaar door een e-mail te sturen naar directiesecretariaat@reviusdoorn.nl.

Bijeenkomst schooljaar 2023-2024:
woensdag 15 november 2023
woensdag 20 maart 2024
woensdag 5 juni 2024

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit 17 vertegenwoordigers, die allen zitting hebben namens hun afdeling (mavo, havo, vwo, onderbouw en bovenbouw, afvaardiging MR). De leerlingenraad komt maandelijks bijeen. Het doel van de raad is de belangen van leerlingen te behartigen en gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de schoolleiding over zaken die voor de leerlingen en de school belangrijk zijn. Ook werkt de leerlingenraad samen met GAST en de GSA. De vertegenwoordigers worden voorgedragen door het leerlingenraadsbestuur en hebben zitting zo lang ze onderdeel zijn van hun afdeling. De leerlingenraad is te bereiken op het e-mailadres: leerlingenraad@reviusdoorn.nl

Je kunt ons ook volgen via instagram Leerlingenraad (@reviusleerlingenraad) • Instagram-foto’s en -video’s of kijk op onze website: www.reviusleerlingenraad.wordpress.com

 

Medezeggenschapsraad

Het Revius heeft een eigen deelraad medezeggenschap (MR). De MR praat mee over zaken waarover op schoolniveau wordt besloten.

Dit schooljaar vergadert de MR op de volgende data:
woensdag 20 september 2023
dinsdag 21 november 2023
donderdag 7 maart 2024
woensdag 29 mei 2024
dinsdag 2 juli 2024

Hier kunt u het huishoudelijk reglement lezen

Contact met de MR

Revius Lyceum Doorn / MR
Postbus 149
3940 AC Doorn

De MR is bereikbaar op e-mailadres mr@reviusdoorn.nl

Naam MR-lid geleding
Max van Bulken Leerling
Vera van Dijk Leerling
Allard Kernkamp Ouder
Aafke Zwart Ouder
meneer J. van Lavieren personeel/plaatsvervangend voorzitter
mevrouw J. Piët (vervanger voor A. van Laar) personeel
mevrouw M. de Munk Personeel
meneer C. Sloezarwij Personeel
Vacant Notulist

Gemeenschappelijke Raad (GMR)

Onze school maakt deel uit van de CVO Groep en is een van de 7 scholen binnen deze scholengroep. Elke school heeft zijn eigen medezeggenschapsraad. Voor de groep als geheel is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die met de bestuurder van de CVO Groep overlegt.

Vragen of opmerkingen voor de GMR kunnen via de MR-leden worden doorgegeven. Voor contactgegevens neemt u contact op met het secretariaat via telefoonnummer 0343 – 41 21 45 of directiesecretariaat@reviusdoorn.nl