Een school, die ben je met elkaar: docenten, ondersteunend personeel, leerlingen én ouders. Er zijn verschillende vormen van overleg waar iedereen de mogelijkheid heeft om in gesprek te zijn met en over de school.

Ouderadviesgroep

De Ouderadviesgroep (OAG) is een groep van ca. 80 ouders die drie keer per jaar met de schoolleiding in gesprek is over schoolbrede aangelegenheden. Deze groep ouders – met kinderen in alle jaarlagen en op alle afdelingen van het Revius – vormt een klankbord- en adviesgroep voor de schoolleiding.

Aanmelden voor deelname aan de OAG kan in september van ieder jaar door een e-mail te sturen naar directiesecretariaat@reviusdoorn.nl.

Leerlingenraad

Het Revius heeft een leerlingenraad waarin uit elke jaarlaag en uit elke afdeling (mavo, havo en vwo) een vertegenwoordiger zitting heeft. Het doel van de raad is de belangen van de leerlingen te behartigen en gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de schoolleiding over zaken die voor de leerlingen en de school belangrijk zijn. De leden worden aan het begin van het schooljaar gekozen en blijven twee jaar op hun post. Meer informatie over het hoe en wat van de leerlingenraad staat in het leerlingraadstatuut. De leerlingenraad is per e-mail te bereiken: leerlingenraad@reviusdoorn.nl.

Medezeggenschapsraad

Het Revius heeft een eigen deelraad medezeggenschap (MR). De MR praat mee over zaken waarover op schoolniveau wordt besloten.
Dit schooljaar vergadert de MR op de volgende data:
19 september 2022
24 november 2022
16 februari 2023
22 mei 2023
21 juni 2023

Contact met de MR

Revius Lyceum Doorn / MR
Postbus 149
3940 AC Doorn

De voorzitter van de MR is mevrouw K. van Rijswijk. Zij is bereikbaar op e-mailadres mr@reviusdoorn.nl

De leden van de MR zijn:

Naam MR-lid geleding
mevrouw K. van Rijswijk personeel - voorzitter
mevrouw J. de Vos personeel
de heer J. vanLavieren personeel
mevrouw A. van Laar personeel
mevrouw R. de Boer ouders
mevrouw M. de Brey ouders
Max van Bulken leerlingen
Laith Al-Bawi Leerlingen

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Het Revius is als school vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de CVO Groep. De andere vier scholen, die ook aangesloten zijn bij de CVO Groep, zijn daar ook vertegenwoordigd. Op schooloverstijgend niveau worden in de GMR onderwerpen besproken zoals: onderwijs, lestijd en het vakantierooster. Namens het Revius hebben een docent, een ouder en een leerling zitting in de GMR.

Vragen of opmerkingen voor de GMR kunnen via de MR-leden worden doorgegeven. Voor contactgegevens neemt u contact op met het secretariaat via telefoonnummer 0343 – 41 21 45 of directiesecretariaat@reviusdoorn.nl