Waar staat het Revius Lyceum Doorn voor? Wat geeft ons bestaansrecht? En wat betekent dat voor onze leerlingen en medewerkers.

Waar staan we voor?

Wij willen dat leerlingen én medewerkers voelen dat ze ertoe doen. In een veilige omgeving ontdekken we wie we zijn, wat we kunnen en hoe we van betekenis voor een ander en onze omgeving kunnen zijn. Door uitdagende activiteiten binnen en buiten de les bieden we kennis en vaardigheden aan. Daarnaast stimuleren we elkaar om nieuwsgierig, creatief en kritisch te zijn. En niet onbelangrijk: we werken en leren ook om plezier te hebben! Iedereen is welkom op onze open christelijke school. Respect voor de ander en openheid naar elkaar zijn voor ons een vanzelfsprekendheid. Dit vertaalt zich ook in de relatie met de ouders: zij zijn een onmisbare partner in het ontwikkelproces van hun kind.   

Waar gaan we voor?

Wij willen leerlingen opleiden leiden tot (zelf)bewuste, bekwame en kritische burgers die zich betrokken voelen bij de wereld om hen heen.

Veilige leeromgeving

Iets bereiken en het ontdekken en ontwikkelen van je talenten kan alleen in een veilige leeromgeving. Wij vinden het belangrijk dat ieder mens, iedere leerling en iedere medewerker, zich van betekenis en veilig voelt. We geven elkaar het vertrouwen om te mogen ontdekken wie we zijn, waar we goed in zijn en om te leren van onze fouten.  

Uitdagende leeromgeving

Iets bereiken en het ontdekken en ontwikkelen van talenten vraagt om uitdagende activiteiten binnen en buiten de school, kennis en vaardigheden aangeboden krijgen passend bij je niveau. Leerlingen leren van docenten, van elkaar, uit boeken, door verhalen en via digitale bronnen. Ze leren door te onderzoeken, te doen en zichzelf uit te dagen. Wij leren leerlingen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Daarbij leren ze zichzelf doelen te stellen, cyclisch te werken en zichzelf elke dag te verbeteren. Wij reflecteren voortdurend op ons eigen handelen en onze eigen ontwikkeling en verwachten dat ook van onze leerlingen.  

(Wereld)burgerschap

De wereld om ons heen verandert snel en voortdurend. Wij willen met ons onderwijs de blik van onze leerlingen op de wereld verbreden en ze voorbereiden op de toekomst. Wij laten ze nadenken over de wereldreligies, over ‘of’ en ‘wat’ ze geloven en willen hiermee bijdragen aan het vergroten van de verdraagzaamheid voor elkaar binnen onze maatschappij. Wij stimuleren leerlingen na te denken over zichzelf, hun kwaliteiten en hun bijdrage aan de maatschappij.

We vinden het belangrijk dat ze zich bewust zijn van hun (directe) omgeving en dat ze zich hierbij betrokken voelen. Hierin past ook dat we leerlingen kennis laten maken met vormen van burgerschap. Alle leerlingen leren dat het benutten van talenten en betrokken zijn betekent dat ze een volwaardig lid van de mondiale samenleving kunnen worden en zijn. We ontwikkelen ons tot actieve Nederlandse, Europese en mondiale burgers. Vanuit deze gedachten geven wij vorm aan onze open christelijke identiteit. We zoeken actief naar partnerschap met ouders, onderwijs- en andere instellingen en bedrijven om de leeractiviteiten vorm te geven.