Waar staan we als Revius Lyceum Doorn voor?

Het Revius Lyceum Doorn is een open christelijke school, waar zowel leerlingen als medewerkers zich gezien voelen en elkaar vertrouwen. Binnen onze gemeenschap is er aandacht voor levensbeschouwelijke en ethische vragen. Vanuit onze verschillende achtergronden praten we met elkaar, hebben we oog voor elkaar en benaderen we elkaar met respect. Veiligheid en geborgenheid staan centraal, evenals gelijk – waardigheid en vrijheid. Met uitdagende activiteiten binnen en buiten de les bieden we kennis en vaardigheden aan. Ook stimuleren we elkaar om nieuwsgierig, creatief en kritisch te zijn.

Momenteel behandelen we bij het vak levensbeschouwing verschillende religies. Dit gebeurt vanuit het buitenperspectief: een religie wordt niet besproken als norm, maar als fenomeen, als verschijnsel. In de hogere leerjaren wordt ook steeds meer aandacht gegeven aan niet–religieuze levens – beschouwingen en is er ruimte voor religie-kritische noten en interreligieuze overeenkomsten en tegenstellingen. De commissie Identiteit wordt nieuw leven ingeblazen om ons te helpen focus te houden op het bovenstaande.

(Wereld)burgerschap

De wereld om ons heen verandert snel en voortdurend. Wij willen met ons onderwijs de blik van onze leerlingen op de wereld verbreden en ze voorbereiden op de toekomst. Wij laten ze nadenken over de wereldreligies, over ‘of’ en ‘wat’ ze geloven en willen hiermee bijdragen aan het vergroten van de verdraagzaamheid voor elkaar binnen onze maatschappij. Wij stimuleren leerlingen na te denken over zichzelf, hun kwaliteiten en hun bijdrage aan de maatschappij.

We vinden het belangrijk dat ze zich bewust zijn van hun (directe) omgeving en dat ze zich hierbij betrokken voelen. Hierin past ook dat we leerlingen kennis laten maken met vormen van burgerschap. Alle leerlingen leren dat het benutten van talenten en betrokken zijn betekent dat ze een volwaardig lid van de mondiale samenleving kunnen worden en zijn. We ontwikkelen ons tot actieve Nederlandse, Europese en mondiale burgers. Vanuit deze gedachten geven wij vorm aan onze open christelijke identiteit. We zoeken actief naar partnerschap met ouders, onderwijs- en andere instellingen en bedrijven om de leeractiviteiten vorm te geven.