In de bovenbouw werk je steeds een stapje dichter naar je diploma toe. Wel moet je hiervoor eerst examen doen. Bij examens komen veel formele zaken kijken. Zo hebben we in de bovenbouw een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en een examenreglement wat de regels rondom het (school) examen beschrijft. Vijftig procent van het cijfer dat op je cijferlijst bij je diploma verschijnt wordt vastgesteld bij het schoolexamen. De overige vijftig procent behaal je bij het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) in mei van je examenjaar. Bij veel vakken begint het schoolexamen al in de voorexamenklas.Examenreglement

In het examenreglement staan de regels rondom het (school) examen. Je vindt hier bijvoorbeeld de herkansingsregeling, de gang van zaken bij schoolexamens en de procedure bij onregelmatigheden.

 

Leeswijzer examenreglement en PTA
Om een paar belangrijke punten uit het PTA en het examenreglement te belichten hebben we een leeswijzer gemaakt die bepaalde punten het examenreglement nader uitlegt. Bekijk hier de leeswijzer

Examenreglement

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)

In het PTA kun je per vak vinden op welke manier het schoolexamencijfer is opgebouwd. Ook vind je hier de weging van elk onderdeel en of het onderdeel herkansbaar is of niet. In het PTA gebruiken we vier typen toetsen: Schriftelijk (S), Mondeling (M), Praktische Opdracht (P) en Handelingsdeel (H). We werken met Cohort-PTA’s.

 

PTA's

Examencommissie

Soms kan het zijn dat we af moeten wijken van het examenreglement of dat er sprake is van een onregelmatigheid. Op dat moment komt de examencommissie in beeld. De examencommissie borgt de kwaliteit van de schoolexamens en behandelt verzoeken en bezwaren die ingediend worden.

De examencommissie bestaat voor het schooljaar 2023-2024 uit vijf leden:

  • de heer S. de Jong (voorzitter), afdelingsleider vwo 5 en 6
  • de heer I. Havelaar, examensecretaris vwo
  • mevrouw E. van Schoonhoven, examensecretaris mavo en havo
  • mevrouw I. Gaastra, afdelingsleider havo 3, 4 en 5
  • mevrouw K. van Rijswijk, afdelingsleider mavo 1, 2, 3 & 4

Verzoeken en bezwaren
Je kunt bij de examencommissie een verzoek of een bezwaar indienen. Gebruik daarbij een van onderstaande formulieren. Bij een verzoek vraag je de examencommissie om in jouw geval af te wijken van het examenreglement. Dat kan bijvoorbeeld gaan om uitstel bij een deadline voor een PO of een handelingsdeel of om een vrijstelling aan te vragen. Je dient een verzoek meestal vooraf in. Bij een verzoek om uitstel moet dit uiterlijk een week voor de deadline, tenzij er sprake is van overmacht of een calamiteit. Bij een bezwaar ben je het niet eens met de gang van zaken bij een schoolexamen of met het cijfer dat je gekregen hebt. Je dient een bezwaar meestal achteraf in. Twijfel je of je een verzoek of een bezwaar moet indienen, neem dan contact op met jouw examensecretaris. Voor het vwo is dat meneer Havelaar (i.havelaar@reviusdoorn.nl). Voor mavo en havo is dat mevrouw Van Schoonhoven (e.vanschoonhoven@reviusdoorn.nl).

Nadat de examensecretaris jouw verzoek of bezwaar ontvangen heeft kan de examensecretaris of afdelingsleider meer onderzoek doen. Bij een bezwaar wordt er altijd hoor- en wederhoor toegepast. Vervolgens wordt het verzoek of bezwaar besproken in de examencommissie. Uiterlijk twee dagen na deze vergadering ontvang je schriftelijk de uitkomst van jouw verzoek of bezwaar. Als je het niet eens bent met de uitkomst, kun je een bezwaar indienen bij de rector. De rector neemt dit bezwaar alleen in overweging als er sprake is van nieuwe informatie. Je kunt zo’n bezwaar indienen via directiesecretariaat@reviusdoorn.nl.

Verzoekformulier

Bezwaarformulier

 

Protocol aanvraag ontheffing of tijdelijke vrijstelling LO

Op grond van artikel 26e lid 1 (havo/vwo) en 26n lid 1 (vmbo) van het Inrichtingsbesluit WVO, kunnen leerlingen ontheffing of een tijdelijke vrijstelling krijgen van het onderwijs (en examen) in lichamelijke opvoeding, als zij ‘vanwege hun lichamelijke gesteldheid niet in staat zijn dit onderwijs te volgen’.

Werkwijze op het Revius:
1. Ouders doen een schriftelijk verzoek aan de examencommissie voor ontheffing van lichamelijke opvoeding (LO)
2. Daarbij wordt een feitelijke verklaring van de behandelend arts gevoegd of een verklaring van de behandelend GZ-psycholoog/Orthopedagoog-generalist, waarin hij/zij aangeeft waarom de betreffende leerling onder behandeling is
3. De examencommissie adviseert de rector, die uiteindelijk besluit al dan niet een vrijstelling of ontheffing te verlenen.

Verzoekformulier

 

 

 

Onregelmatigheden
Wanneer je jezelf niet houdt aan het examenreglement of jezelf schuldig maakt aan bijvoorbeeld spieken is er sprake van een onregelmatigheid. Een docent of surveillant brengt in zo’n geval de examencommissie op de hoogte van het voorval. Vervolgens doet de betrokken afdelingsleider aan hoor- en wederhoor. Hierbij mag je jezelf laten bijstaan door een door jou aan te wijzen meerderjarige. Hierna wordt de onregelmatigheid in de examencommissie besproken en wordt er een advies geformuleerd.  De rector besluit uiteindelijk om dit advies al dan niet over te nemen waarbij zij een formele maatregel kan opleggen. Deze maatregelen staan beschreven in het examenreglement. Als je het niet eens bent met de maatregel bestaat de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan bij de CVO groep. Dit moet binnen vijf dagen nadat de beslissing bekend gemaakt is. Het beroepschrift moet gericht worden aan de Commissie van Beroep en kan gestuurd worden naar: bestuur@cvog.nl

Slagingspercentage schooljaar 2022-2023

mavo: 98,1%
havo:
92,4%
vwo:
89,3%

 

IB examens tto-leerlingen

De tto-leerlingen doen ook IB examen, in de documenten hieronder kun je meer informatie vinden.

Cambridge-English-Scale-Scores.pdf (reviusdoorn.nl)

IB Time schedule diploma programme exams 2023

Landelijke CE-examens

Meer informatie vanuit de overheid

Op www.mijneindexamen.nl vind je veel informatie EN EEN APP (vanuit de overheid) over de landelijk eindexamens.